Algemene voorwaarden, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flowers All-in B.V. Gedeponeerd en tevens te raadplegen bij de kamer van koophandel

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Flowers All-in B.V. en vervangen alle eerdere voorwaarden uit tussen partijen gesloten overeenkomsten.
1.2 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Flowers All-in B.V. uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkende voorwaarden, in welk geval de niet afwijkende bepalingen uit deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3 Door het gebruik van de internetsite van Flowers All-in B.V. en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.
1.4 Flowers All-in B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst met een koper.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Flowers All-in B.V. dienen te worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod en zijn niet bindend. Flowers All-in B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de in het aanbod genoemde prijzen te wijzigen, dan wel het aanbod na aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand na bevestiging door Flowers All-in B.V. dat Flowers All-in B.V. de bestelling / het aanbod van de koper heeft aanvaard. Ingeval de bestelling via de internetsite is geplaatst met opgegeven e-mailadres, wordt de bevestiging per e-mail verzonden naar genoemd e-mailadres. De elektronische bestanden van Flowers All-in B.V. zullen gelden als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn in euro’s exclusief BTW.
3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4: Betaling
4.1 Alle artikelen dienen voorafgaande aan de levering volledig betaald te zijn. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
4.2. Achterafbetaling is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is  overeengekomen. Alsdan is de uiterste betaaldatum 30 dagen na factuurdatum en is koper reeds in verzuim bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn. Ingeval van verzuim is koper 2% rente per maand verschuldigd over het aan Flowers All-in B.V. verschuldigde bedrag. Indien Flowers All-in B.V. buitengerechtelijke kosten dient te maken om het door de koper verschuldigde bedrag te incasseren, is koper naast de genoemde rente deze kosten verschuldigd, met een minimum van € 100.

Artikel 5: Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden geleverd op de afgesproken datum.
5.2 Indien een artikel niet tijdig geleverd kan worden, wordt u hier telefonisch dan wel per e-mail van op de hoogte gebracht.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de koper aangegeven afleveradres. In gezamenlijk overleg per telefoon of per e-mail wordt de datum en tijdstip van aflevering vastgesteld.
5.4 Het is voor rekening en risico van koper dat er aldaar en op het afgesproken tijdstip afgeleverd kan worden. Indien niet afgeleverd kan worden, zijn de kosten van tevergeefs transport voor rekening van koper.
5.5 Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de geleverde artikelen, over op de koper.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, eerst op de koper over, nadat de koper volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichting en overige verplichtingen jegens Flowers All-in B.V.   

Artikel 7: Garantie en Retourrecht
7.1 Alle arrangementen worden geleverd in hoge kwaliteit. Flowers All-in B.V. geeft geen garantie op geleverde arrangementen omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de arrangementen op een correcte wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben. Wij waarderen het als klanten bij enige twijfel direct contact opnemen met Flowers All-in B.V., zodat wij de klant van tips kunnen voorzien.
7.2 Op alle geleverde arrangementen geeft Flowers All-in B.V. een 72- uurs versheidsgarantie. Deze garantie vervalt als bezorging van de arrangementen vertraging heeft opgelopen doordat deze door koper niet in ontvangst zijn
genomen, of indien de koper de verzorgingsadviezen niet in acht heeft genomen. 11, dit uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail met bijgevoegd fotomateriaal, mede te delen aan Flowers All-in B.V.
7.3 Flowers All-in B.V. is niet verplicht tot het terughalen van geleverde arrangementen welke niet goed aanslaan, of volgens de koper wegens andere oorzaken niet voldoen.
7.4 Al het keramiek wordt handmatig geproduceerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen in kleur, maat of vorm zijn tussen planters uit één serie. Flowers All-in B.V. geeft hierop geen garantie.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht aan de zijde van Flowers All-in B.V., is Flowers All-in B.V. voor de duur daarvan niet gehouden haar verplichtingen ten opzichte van de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tijdelijk opgeschort. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door de koper ontbonden worden, zonder dat Flowers All-in B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfs-, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig leveren van toeleveranciers, arrangementenziektes.
8.3 Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Flowers All-in B.V. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flowers All-in B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Artikel 10: Reclame
10.1 Reclames ter zake van door Flowers All-in B.V. geleverde artikelen dienen binnen bekwame tijd gecontroleerd te worden, en indien er een fout of gebrek wordt geconstateerd, direct bij constatering, schriftelijk of per e-mail aan Flowers all-in gemeld, op straffe van verval van aanspraken.
10.2 Retour gezonden artikelen worden niet aangenomen tenzij hiervoor tevoren schriftelijk door Flowers All-in B.V. akkoord gegeven is. Bij beschadiging van artikelen door transport of andere zaken dient ter verduidelijking daarvan digitaal fotomateriaal bij de klacht mee gezonden te worden.
10.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Flowers All-in B.V. geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden, dan is Flowers All-in B.V. slechts gehouden om maximaal de waarde van de oorspronkelijk geleverde artikelen te vergoeden in geld, of de oorspronkelijk geleverde artikelen te vervangen door artikelen van gelijke kwaliteit en prijs.
10.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van de leveringstermijn geeft eerst recht op annulering of ontbinding van de overeenkomst, als deze langer dan dertig dagen is.

Artikel 11: Uitsluiting van aansprakelijkheid

11.1 Flowers All-in B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Flowers All-in B.V. op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Flowers All-in B.V. of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten gesloten met Flowers All-in B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 13: Diversen
13.1 Flowers All-in B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend voor haar eigen doeleinden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
13.2 Overeenkomsten worden alleen in de Nederlandse taal gesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.3 Flowers All-in B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan actuele en juiste informatie op haar site. Desondanks kan de koper geen aanspraak maken op eventuele onjuiste informatie en/of vergissingen in artikelomschrijvingen en prijzen.
13.4 Flowers All-in B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, is gewijzigd.
13.5 Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling zoveel mogelijk in lijn met de overeenkomst uitgelegd en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.